Thomas, Camille, Texas Tech University, United States